Colofon

Privacy Statement

Time Cars neemt uw privacy serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Time Cars in het kader van onze dienstverlening.

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Time Cars gaat zorgvuldig om met uw gegevens en houdt zich daarbij aan de wetten die daarop van toepassing zijn. Dit houdt in dat Time Cars:

– Op een heldere en open wijze informeert over hoe en voor welk doel uw gegevens worden verwerkt 

– Uw gegevens alleen verwerkt als daar een duidelijk met u afgesproken doel voor is beveiligingsmaatregelen toepast om uw gegevens te beschermen tegen verlies en diefstal 

– U informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

Waarom verwerken wij gegevens?

Time Cars verwerkt uw gegevens omdat we dat in sommige gevallen verplicht zijn. U kunt hierbij denken aan factuurgegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats. Daarnaast willen wij graag onze afspraken met elkaar bevestigen via e-mail of indien gewenst via de telefoon.

Wij verwerken gegevens o.a. ten behoeve van de volgende werkzaamheden:

– Offerteproces 

– Order- en facturatieproces 

– Vastleggen van garantie 

– Het uitvoeren van proefritten 

– Het uitvoeren van marketingactiviteiten

Uw persoonsgegevens

Inzage
Als Time Cars uw persoonsgegevens verwerkt, dan mag u deze inzien. U kunt tevens een kopie van deze gegevens opvragen.

Verbetering
Mochten gegevens door ons verkeerd zijn vastgelegd, dan heeft u het recht om deze aan te laten passen.

Verwijdering
U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die we van u hebben, te verwijderen uit onze systemen. In bepaalde gevallen mogen wij gegevens als gevolg van andere regels en wetten niet verwijderen. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen.

Verstrekken van gegevens
U kunt ons vragen om een kopie van uw door ons verwerkte persoonsgegevens aan te leveren.  Time Cars zal deze in een gangbare en gestructureerde (digitale) vorm aan u ter beschikking stellen.

Beveiliging
Onderdeel van het serieus nemen van uw privacy is de bescherming van uw persoonsgegevens. Time Cars neemt uitgebreide maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Mocht ondanks alle maatregelen toch nog een beveiligingsincident plaatsvinden dan zullen wij alles in het werk stellen om de gevolgen daarvan zo klein mogelijk te houden. Mocht blijken dat het beveiligingsincident een datalek is, dan zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan op de hoogte brengen.

Waar kunt u terecht voor vragen en klachten

Indien u na het lezen van dit privacy statement nog vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door de Time Cars dan kunt u een mail sturen naar: info@timecars.nl

(Dit mailadres kan ook gebruikt worden indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.)

Indien u van mening bent dat Time Cars in strijd handelt met de privacywetgeving dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over onze website

Time Cars doet er alles aan om de informatie op deze website nauwkeurig en actueel te houden. Ziet u een fout op onze website? Dan stellen wij het op prijs als u dat via ons contactformulier meldt.

Time Cars geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt gegeven. Time Cars heeft het recht om zonder kennisgeving en op elk gewenst moment veranderingen en correcties in de website aan te brengen.

Time Cars is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolgschade, of enigerlei schade – van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook – ten gevolge van het gebruik van de informatie die – hetzij direct hetzij indirect – via de website van Time Cars wordt verkregen.

Colofon

© Deze website is gemaakt door MDesign, Lelystad. Kopiëren van de vormgeving, beeldmateriaal, scripts, e.d., is zonder schriftelijke toestemming van MDesign niet toegestaan. MDesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.